Wat is er met kerst mis?

Wat is er met kerst mis?

In ons katholieke Zuiden wordt ons met Kerst ‘een zalig kerstfeest’ of ‘zalig kerstmis’ gewenst. In meer protestants georiënteerde gebieden spreekt men van een gezegende kerst of gezegende kerstdagen. Ook de termen ‘een vrolijk kerstfeest’ of ‘prettige feestdagen’ worden gebezigd. Zelf heb ik best wel wat moeite met al deze verschillende bewoordingen omdat het de essentie van kerst verdringt. Om maar het laatste te beginnen. ‘Prettige kerstdagen’, dat we het maar prettig mogen hebben of ‘een vrolijk kerstfeest’ is voor mij een ongelukkige combinatie. Vrolijk is een woord dat komt van vrolijk Pasen waar de associatie ligt bij het voorjaar en de daarmee gepaard gaande vrolijkheid. Het woord ‘zalig’ dat in onze contreien veel wordt gebruikt betekent in samenhang met kerst gelukkig of gelukzalig. Een woord dat we kennen uit de zaligsprekingen.
De officiële benaming van dit christelijke feest is ‘kerstmis’. ‘Kerst’ is afkomstig van Christus, zoals kerstenen betekent ‘tot volgers van Christus maken’. ‘Mis’ is een viering in de katholieke-, Oosters-orthodoxe- en Anglicaanse kerk waarin het offer van het kruis wordt hernieuwd als teken van het Nieuwe Verbond waarin lichaam en bloed door brood en wijn wordt opgedragen.

De keuze voor de juiste zegenwens zou wat mij betreft moeten liggen bij de reden of oorzaak van het feest. In Lucas 2 wordt het de geschiedenis die we met kerstmis gedenken het meest uitgebreid beschreven. Zo staat er in vers 6 en 7:

  • ‘En het geschiedde, toen zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou, 7 en zij baarde haar eerstgeboren Zoon, wikkelde Hem in doeken en legde Hem in de kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg.’

Wanneer we ons zouden beperken tot deze twee verzen dan gaat het dus om een verjaardagsfeest en zou ‘Van harte gefeliciteerd met de verjaardag van Jezus’ het beste zijn. Zo heeft de zondagsschool een paar jaar geleden het geboortekaartje van Jezus rondgestuurd, als een uitnodiging voor het kinderkerstfeest. En let wel, daar is natuurlijk niks mis mee want het vieren van een verjaardag is over het algemeen een feest. Het Evangelie van Lucas reikt ons echter nog meer reden aan voor een bijzonder moment zoals in de verzen 10 en 11:

  • ‘De engel zei tegen hen: ‘Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen: 11 vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de Messias, de Heer.’

De engel maakt hier aan de herders in het veld duidelijk dat de geboorte van Jezus hen tot vreugde zal stemmen en niet alleen hen, maar het hele volk. Want Jezus is geboren als Messias, als Verlosser en Redder. Het vieren van Kerstmis is dus niet alleen een ‘verjaardagspartijtje’, maar het is ook een ‘bevrijdingsfeest’. In het evangelie van Mattheüs wordt vermeld dat er een Koningszoon werd geboren Mattheüs 2 vers 1 en 2

  • Toen nu Jezus geboren was in Bethlehem, in Judea, in de dagen van koning Herodes, zie, wijzen uit het oosten kwamen in Jeruzalem aan, 2 en zeiden: Waar is de pasgeboren Koning van de Joden? Want wij hebben Zijn ster in het oosten gezien en zijn gekomen om Hem te aanbidden.’

Er is dus niet zo maar een kind geboren, maar een kind dat bestemd is om in de lijn de nieuwe koning te worden. Een eerstgeborene die voorbestemd is om de troon te bestijgen en die een leider van Zijn volk gaat worden. In hoofdstuk 3 van het evangelie van Mattheüs de verzen 16 en 17 wordt duidelijk dat dit kind het kind is van de Machtige, van de Eeuwige, van God zelf:

  • ‘En nadat Jezus gedoopt was, kwam Hij meteen op uit het water; en zie, de hemelen werden voor Hem geopend, en Hij zag de Geest van God als een duif neerdalen en op Zich komen. 17 En zie, een stem uit de hemelen zei: Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb!’

Kerstmis is dus het feest van de geboorte van een kind, de geboorte van een koningskind, de geboorte van de Zoon van God, aangekondigd als de Redder, de Verlosser, die gekomen is om het Reddingsplan van God te voltrekken. In Johannes 14 lezen we in de vers 6 hoe zich dat voltrekt:

  • ‘ Jezus zei: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij.’

De oproep van de Koning, de Redder en Verlosser is om Hem te volgen. Hij is het die het voor ons mogelijk maakt weer in contact te zijn met onze Schepper, die Zijn schepping hersteld door te dienen. Een weg van zelfverloochening en erkenning van God als Koning van ons leven. Wanneer je tot ontdekking bent gekomen dat Jezus ook de Koning is van jouw leven, dan wordt het kerstfeest ook een heel persoonlijk feest. Dan vieren we het kerstfeest met een kerstmis en gedenken de geboorte van een Koning die door Zijn leven te geven jouw en mijn Redder is. Dus eigenlijk is het vieren van het kerstfeest met een kerstmis voorbehouden aan hen die daadwerkelijk deel hebben aan Gods Reddingsplan.

Om ons heen zien we dat iedereen een kerstfeest viert waar het niet meer gaat om Kerst’mis’. Maar onze hedendaagse wereld heeft zo haar eigen kerstfeest ontwikkeld. Dan gaat het om vrij zijn, gezelligheid, met familie onder elkaar zijn, lekker eten. Dan is een kerstboom niet meer dan mooie versiering en geen heen wijzing meer naar het ‘Licht der wereld’. Dan zijn kerstwensen als ‘vrolijk’, ‘gezellig’ en ‘prettig’ heel begrijpelijk.
Er is niks met kerst mis. Voor ons die deel hebben aan Gods reddingsplan doet een kerstwens of kerstgroet als ‘gelukzalig’ of ‘zalig kerstfeest’ het meeste recht aan de inhoud van het feest dat we vieren. Dat mogen we elkaar van harte toewensen en misschien nog wel met meer bewogenheid toewensen aan hen van wie we weten dat zij onze Koning en Redder nog niet persoonlijk kennen.
Ik wens ons een gelukzalig kerstfeest!
Hin