Toewijding, vraagt radicale keuzes!

De bonte avond was een groot succes. De jongelui van Soul, maar ook ikzelf hadden geen idee wat we er van konden verwachten. De wat oudere gemeenteleden waren er wel gerust op, want in het verleden waren er ook al bonte avonden en dat was altijd een feest. En inderdaad ook nu werd het een mooi feest. In de voorbereiding werd al volop genoten en sommigen spraken toen al over volgend jaar. En ook nu, nog wat napratend, proeven we de behoefte voor een herhaling.

Het idee voor deze bonte avond kwam voort uit de oorspronkelijke gedachte om een zondagse dienst te organiseren zoals dat werd gedaan door de toenmalige oudere jeugd. Omdat Soul niet meer bestaat uit jeugd maar inmiddels uit jong volwassenen hebben we dit idee op wat andere wijze opgepakt. Ieder was het er mee eens dat het in een dienst gaat om een boodschap die overgebracht moet worden. Als snel werd het thema toewijding gekozen. Omdat het een breed thema is hebben we als groep wel enige tijd besteed aan het uitwerken ervan.

Allereerst hebben we gekeken wat de woordenboeken en internet over toewijding zeggen. Toe hebben we voorbeelden van toewijding opgezocht en besproken. Die voorbeelden zijn vaak gekoppeld aan personen. Al snel kwamen we bij verschillende sporters uit, die alles in hun leven opzij zetten om hun doelen te behalen. Bij hen werd zichtbaar dat er een duidelijke koppeling ligt tussen het (levens)doel dat ze willen bereiken en wat ze er als sporter voor over hebben om dat doel te bereiken. Zo hebben we ook gekeken naar een aantal voorbeelden uit de Bijbel. Dan spreek je al gauw over mannen als Mozes, Paulus of vrouwen als Esther en Ruth. Bij deze Bijbelse voorbeelden werd duidelijk dat hun toewijding alles te maken had met het uitvoeren van wat God van hen vroeg. En als je kijkt naar deze personen dan gaat het om heel verschillende zaken. Alleen de passie waarmee dat werd uitgevoerd zegt heel veel over het thema toewijding.

Het grootste voorbeeld is natuurlijk de Here Jezus zelf, die Zijn vader gehoorzaamde en als mens op de aarde kwam om te dienen. Zijn toewijding aan de opdracht van Zijn Vader was zo groot dat het Hem Zijn leven kostte. Meerdere keren lezen we dat Jezus op de proef werd gesteld en dat Hem veel moois werd voorgehouden. Maar telkens zien we dat Hij zich er niet door liet afleiden. Zijn hele leven stond in het teken van Zijn opdracht en dat bepaalde Zijn agenda, dus Zijn doen en laten. En de Here Jezus roept ons er in Marcus 8: 34 toe op Hem na te volgen:

En toen Hij de menigte met Zijn discipelen bij Zich geroepen had, zei Hij tegen hen: Laat wie achter Mij wil komen zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en Mij volgen.

Navolgen betekent: je om- of afkeren(bekering) van je oude levenswandel en je leven te richten naar het voorbeeld van Jezus, om te worden tot hoe de Here God jou heeft bedoeld(wedergeboorte). De bekrachtiging van die keuze vinden we in de doop. Daarmee wordt Zijn doel ons doel, namelijk getuigen van die levende Heer, opdat anderen ook tot dit inzicht mogen komen en worden gered. De agenda van de Here Jezus stond helemaal in het teken van Zijn levens missie.

Als wij dan navolgers zijn Van Jezus zegt dat alles over de invulling van ons leven en van onze agenda. Net zoals bij een sporter die dingen wel doet en weer andere dingen na laat, vraagt een leven als gelovige hetzelfde. Net zoals een sporter vol is van het behalen van zijn of haar doel, geldt voor jou als gelovige dat je vol bent van jouw doel. Dat wordt zichtbaar in welke keuzes je in je leven maakt. Dan gaat het om hoe onze keuzes tot stand komen. Hoe verhouden de keuzes in ons leven zich met het volgen van het voorbeeld van Jezus?

De synoniemen van toewijding zijn op de bonte avond uitgebeeld, besproken, bezongen of op andere wijze uitgevoerd. Dan gaat het om overgave, passie, hartstocht, maar ook over nederigheid, zorgzaamheid en volharden. Allemaal zaken die iets zeggen over onze hartsgesteldheid. Daarmee komen we bij de kern van toewijding, namelijk dat wat voort komt uit ons hart. De drive om toegewijd te zijn komt voort uit ons hart. Waar je hart vol van is stroomt je spreken, doen en laten van over. Je hartsgesteldheid verteld je alles over je toewijding, je commitment en je loyaliteit. Daarmee is je hartsgesteldheid en je toewijden te toetsen.

Een sporter gebruikt verschillende trainingsschema’s om verschillende onderdelen van zijn lichaam te trainen en zich daar door specialisten in laat begeleiden en coachen. Voor ons als gelovigen geldt dat we ook verschillende trainingsschema’s, coaches en begeleiders nodig hebben om ons doel te bereiken. In Zijn Woord reikt de Heer ons ook al die aspecten aan die we nodig hebben om als gelovigen samen op te trekken om Zijn doel te bereiken. En net zoals een sporter groeit in kracht, uithoudingsvermogen en inzicht geldt dat ook voor een gelovige. En net zoals een sporter soms radicale keuzes moet maken om zijn doel te behalen, vraagt navolging van Jezus ook radicale keuzes.

Al met al brengt het thema toewijding een aantal vragen met zich mee waarvan het zinnig is om over na te denken en het er vooral met elkaar over te hebben. Vragen als: ben ik toegewijd? Waar ben ik toegewijd aan? Lig ik op koers? Maak ik gebruik van goede trainingsschema’s? Heb ik goede coaches en begeleiders? Het zijn mooie vragen die ons bepalen bij de inhoud van ons geloven en die ons bewust maken wat een leven van navolging inhoudt.

Hin