Anbi

 1. Naam: Baptistengemeente te Sittard (artikel 1 Statuten)
  Vastgelegd in de (oorspronkelijke) statuten van 3 april 1971 en 2e versie (update) d.d. 24 februari 2015. De Baptistengemeente Sittard maakt deel uit van de Unie van Baptistengemeenten in Nederland, als kerkgenootschap een rechtspersoon in de zin van artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en als zodanig erkend door het Nederlands recht.

  Grondslag van de gemeente (artikel 2 Statuten):
  De Gemeente heeft tot grondslag de Bijbel als geïnspireerd en onfeilbaar woord van God en haar leden erkennen hun absolute afhankelijkheid van God om hen te leiden in de praktische uitwerking van hun opdracht.

  De Gemeente gelooft en belijdt:
  a. de totaal verloren staat van de mens die, hoewel naar het beeld van God geschapen, gevallen is en daardoor, te beginnen met Adam, een zondige natuur heeft, door die zonde van God gescheiden is en dan ook niet in staat is zichzelf te redden;
  b. dat de Heer Jezus Christus, eeuwige Zoon van God, mens is geworden zonder Zijn goddelijkheid op te geven, ontvangen van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, en dat Hij zonder zonde heeft geleefd;

  dat de Heer Jezus Christus onze redding tot stand heeft gebracht door Zijn dood aan het kruis, waar Hij zichzelf in onze plaats geofferd heeft, zodat Zijn bloed voor de zonden van alle mensen gevloeid heeft, en dat onze rechtvaardiging zeker is door Zijn lichamelijke opstanding uit de dood;

  dat Christus opgevaren is naar de hemel, en dat Hij nu aan de rechterhand van de Vader gezeten is, waar Hij voor ons pleit als de enige Middelaar tussen God en mensen;

  dat de Heilige Geest, de derde Persoon van de Drie-eenheid, de wedergeboorte tot stand brengt, en vanaf de wedergeboorte Zijn intrek in de gelovige neemt en alle gelovigen in het Lichaam van Christus doopt;

  de persoonlijke, lichamelijke, aanstaande terugkeer van de Heer Jezus Christus om Zijn Gemeente tot Zich op te nemen en dan, na de grote verdrukking, om de troon van David op de aarde te vestigen;

  c. dat de mens alleen gered kan worden door het offer van Jezus Christus aan het kruis van
  Golgotha;
  dat deze redding een genadegave is vanuit Gods liefde aan mensen, toegeëigend door geloof in de Heer Jezus Christus, van toepassing op iedere zondaar die Christus aanvaardt;

  d. dat Jezus Christus de Gemeente 2 instellingen heeft gegeven: de doop van de gelovige door onderdompeling in water als identificatie met de dood, begrafenis en opstanding van de Heer Jezus Christus en als getuigenis van onze eigen bekering en de Tafel des Heren (avondmaal) als gezamenlijke herdenking en verkondiging van het verbroken lichaam en het vergoten bloed van de Heer Jezus aan het kruis.

  Doel van de Gemeente (artikel 3 Statuten):
  De Gemeente heeft tot doel: haar leden op te bouwen in het geloof, de liefde en de hoop en de verwachting van de komst van onze Heer en Zaligmaker Jezus Christus;
  Om in overeenstemming met de wil van de Heer te bidden en te werken voor de bekering van zondaren en de komst van Gods koninkrijk; en de kennis van de weg van het evangelie onder onze medemens te bevorderen en hen tot het geloof te brengen en de gemeenschap van de heiligen.

 1. Fiscaal nummer van de gemeente
  De Unie van Baptistengemeenten heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen: 002690615. Dat wil zeggen dat de plaatselijke Baptistengemeenten die tot de Unie behoren, zijn aangewezen als ANBI.
 1. Contactgegevens
  Kerkadres: Hemelsley 98, 6136 HM SITTARD
  Postadres: Hemelsley 98, 6136 HM SITTARD
  Telefoonnummers:
  0475-536488 (voorzitter)
  040-2523711 (voorganger)
  046-4433598 (penningmeester)
  E-mailadres: baptist@deontmoetingsittard.nl
  Website: http://www.deontmoetingsittard.nl/
  Fiscaal nummer: 002690615 (groepsbeschikking Unie van Baptistengemeenten)
  Fiscaal nummer Baptistengemeente DE Ontmoeting: 824268052
 1. Bestuurssamenstelling
  De kerkenraad van Baptistengemeente Sittard bestaat uit:
  Voorganger
  Voorzitter/ouderling
  Secretaris/diaken
  Penningmeester/diaken
  2 overige diakenen
 1. Visie van de Baptistengemeente Sittard
  Wij willen dat de gemeente een geestelijk thuis is, waarin we elkaar ontmoeten en thuis voelen
  Wij willen een gemeente zijn, waarin we opgebouwd mogen worden in ons geloof
  Wij willen een gemeente zijn, waarin de Bijbel een centrale plaats heeft
  Wij willen een gemeente zijn, waarin de zorg voor de gemeente en voor elkaar voldoende aandacht krijgt
  Wij willen een gemeente zijn, waar plaats is voor (beheerste) groei
  Wij willen een gemeente zijn, die het evangelie bekend maakt, aan de moderne en (ook) jonge mensen in onze omgeving
  Wij willen een gemeente zijn, met een sluitende begroting.

  Baptistengemeente DE Ontmoeting te Sittard maakt deel uit van de Unie van Baptistengemeenten. De link naar het beleidsplan van de Unie is: https://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/beleidsplan_unie.pdf

 1. Beloningsbeleid
  Het beloningsbeleid van de voorganger (en/of kerkelijk werker) volgt de richtlijnen van de Unie van Baptistengemeenten. Zie http://baptisten.nl/voor-gemeenten/advies/gemeente-als-werkgever
  Leden van de kerkenraad en diverse commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Zij ontvangen een vergoeding voor werkelijk gemaakte onkosten.
 1. De doelstelling van de Unie van Baptistengemeenten
  De statuten van de Unie van Baptistengemeenten vermeldt in haar statuten
  Artikel 1 1. De naam van de Unie is: Unie van Baptistengemeenten in Nederland, hierna te noemen de Unie.
  2. De Unie heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam en is aangegaan voor onbepaalde tijd.
  3. De Unie is een kerkgenootschap en bezit rechtspersoonlijkheid in de zin van artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en is als zodanig erkend volgens Nederlands recht.
  GRONDSLAG
  Artikel 2 De Baptistengemeenten die de Unie vormen, leven uit de openbaring Gods, zoals die door de bijbel tot hen gekomen is. Hun leden belijden, in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift, Jezus Christus, de Zoon van God, het Hoofd van de Gemeente en de Heer van de wereld te hebben aanvaard als hun Zaligmaker en Heer en zijn op deze belijdenis gedoopt.
  DOEL
  Artikel 3 Het doel van de Unie is:
  a. onder haar leden liefde, achting en samenwerking te bevorderen;
  b. de gemeenten behulpzaam te zijn in de uitvoering van hun taak en gelegenheden te scheppen om de beginselen van de gemeente bekend te maken en het Evangelie te verbreiden;
  c. mede te werken tot verbreiding van het Evangelie in binnen- en buitenland.

  Statuten, huishoudelijk reglement en werkorde zijn te vinden via de volgende links:
  https://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/statuten_unie.pdf
  https://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/huishoudelijk_reglement.pdf
  https://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/Werkorde%20UBG%202015.pdf

 1. Verslag van de activiteiten van de gemeente
  Hier volgt een uittreksel uit het jaarverslag van de gemeente (2022):

  Op zondagochtend waren de wekelijkse erediensten. Op de Christelijke feestdagen (Goede Vrijdag, Pasen, Pinksteren, Kerstavond en -ochtend) was er sprake van een speciale eredienst. Bijzondere diensten waren er vanwege doop, huwelijk en rouw. Muzikaal werden de erediensten soms begeleid door het eigen combo of zangkoren.

  Voor jong en oud, van beginner tot gevorderden was er ruimte tot verdieping in het Woord, middels diverse bijbelstudiegroepen, waaronder begrepen: Men on Monday, Groeien in Geloof en Girls on Friday.

  Naast ontmoeting na afloop van de zondagse eredienst, tijdens het koffiedrinken, was er ook ontmoeting tijdens doordeweekse activiteiten zoals de dinsdagmiddag bijeenkomsten in samenwerking met Philadelpia. Er wordt dan gekookt voor buurtbewoners die behoefte hebben aan sociaal contact of een gesprekje. Tevens was er ruimte voor ontmoetingen met de buurt tijdens informele bijeenkomsten zoals de rommelmarkt of cadeautjesmarkt. Het pastorette-team verzorgt pastorale zorg aan zieken en ouderen, en bezoekt hen met regelmaat. Maandelijks was er ook een bloemengroet en er werden verjaardagskaarten verzonden. De ouderen van de Gemeente ontvingen een kerststukje.

  Rondom en in het kerkgebouw werd ook geklust. Er werd gesnoeid en opgeruimd, zodat de omgeving rond het kerkgebouw er netjes op stond.

 1. Financiële verantwoording 2022 en begroting 2023
Baten Begroting 2022 Realisatie 2022 Begroting 2023
Vrijwillige bijdragen gemeenteleden  24600 23081 22500
Collecten 7900 6876 7550
Giften 6000 8759 5900
Diversen 9100 4425 8100
Totaal Baten 47600 43141 44050
Lasten Begroting 2022 Realisatie 2022 Begroting 2023
Voorgangers & Gastsprekers  27900 29127 14950
Unie contributie 1500 1525 1500
Bestuurskosten 1000 1060 10100
Activiteiten in kerk & buurt 5400 3408 5300
Gebouw, onderhoud, energie 11800 7711 12200
Totaal Lasten 47600 42832 44050
Resultaat 0 309 0
 1. Beknopt overzicht voorgenomen bestedingen met toelichting
  In 2023 zijn vaste uitgaven voorzien aan de voorganger, (gast)sprekers, uniecontributie, activiteiten, (klein) onderhoud, verzekeringen en energie.

  De activiteiten bestaan uit: zondagse samenkomsten, zang- en evangelisatiebijeenkomsten, jeugdwerk (o.a. Zondagsschool), ontmoeting (koffiedrinken, gezamenlijk eten) bijbelstudiegroepen, Inloopmiddagen, muziek (o.a. medewerking eigen combo en New Generation tijdens zondagse bijeenkomsten), laagdrempelige activiteiten om mensen uit de buurt kennis te laten maken met onze kerk, zoals: rommelmarkt en de Cadeautjesmarkt.

Sittard, juni 2023